آموزش کار کشاورزی

آموزش کاشت لوبیا وگندم

کاشت تا برداشت لوبیا چیتی

دستورالعمل فني کشت لوبيا چيتي

مقدمه

امروزه با توجه به افزايش روز افزون جمعيت ، کمبود مواد غذايي و پروتئين حيواني ، حبوبات با دارابودن 35-17% پروتئين از نظر تأمين غذاي روزمره پس از گندم و برنج از عمده ترين محصولات زراعي بشمار مي روند . بعلاوه بدليل توانايي تثبيت ازت و تقويت حاصلخيزي خاک ، از جايگاه ويژه اي در تناوب زراعي خصوصاً با غلات برخوردارند . يکي از مهمترين انواع حبوبات ، لوبيا چيتي است که در رژيم غذايي ايرانيان اهميت خاصي دارد .

بعلاوه بدليل ترد بودن ساقه و برگها تا زمان برداشت ، ارزش آن در تعليف دام را نبايد ناديده گرفت . زير خاک بردن بقاياي آن پس از اتمام برداشت نيز نقش بسيار مهمي در بهبود تدريجي حاصلخيزي خاک دارد .

تاريخ کاشت

تاريخ کشت لوبيا بسيار مهم است و بايد به گونه اي تنظيم شود که دماي خاک در زمان کاشت از 18 درجه سانتي گراد کمتر نبوده و مرحله حساس رشد آن يعني گلدهي با گرما و خشکي مواجه نشود . همچنين زمان رسيدن محصول با سرماي پاييزه برخورد نکند . بهترين تاريخ کاشت 15 ارديبهشت تا 5 خرداد است اما در صورت فراهم بودن امکانات آبياري کشت آن تا اواسط تير ماه نيز امکان پذير است .

روش کاشت

چهار روش براي کشت مرسوم است : 1) خشکه کاري دستپاش يا دست نشان 2) خشکه کاري جوي و پشته اي 3) هيرم کاري دستپاش يا دست نشان 4) هيرم کاري مکانيزه رديفي

بهترين روش کاشت ، روش خشکه کاري جوي و پشته اي و پس از آن هيرم کاري مکانيزه رديفي است . در استان گلستان با توجه به امکانات موجود مي توان از کشت مکانيزه رديفي استفاده نمود .

آماده سازي زمين

لوبيا در اراضي سبک و غني از موادآلي و خاکهاي شني رسي و رسي شني عملکرد بيشتري دارد . خاکي که براي کشت لوبيا در نظر گرفته مي شود بايد به اندازه کافي عمق داشته ، ماندابي نبوده و در قسمت سطحي نرم و حاصلخيز باشد . به اين منظور از رطوبت باقي مانده پس از برداشت گندم يا جو ( اجراي تناوب زراعي ) استفاده شده و پس از جمع کردن کاه و کلش باقي مانده در مزرعه ، با استفاده از (ساقه خرد کن + گاو آهن قلمي + ديسک )يا (ديسک + گاو آهن قلمي + ديسک) بقاياي باقي مانده را خرد و زير ورو کرده و سپس جهت تسطيح مقطعي از ماله استفاده مي نمايند . براي کنترل علفهاي هرز مزرعه نيز مي توان قبل از ديسک آخر از سموم علف کش پيش از کاشت نظير سونالان و ترفلان استفاده نمود . جهت دستيابي به عملکرد بيشتر قبل از استفاده از گاو آهن قلمي( حداقل مقدار 100-50 کيلو کود سولفات پتاسيم + 100-50 کيلو کود فسفات دي آمونيم )يا( 50کيلو کود سولفات پتاسيم + 50 کيلو کود سوپر فسفات + 50 کيلو کود اوره بعنوان starter )را با خاک مخلوط نماييد . در صورت عدم استفاده از کود اوره در هنگام کاشت و مشاهده علائم کمبود ازت در مزرعه ميتوانيد بعد از وجين اول از اين کود استفاده کنيد . کشت مکانيزه رديفي

در اين روش در جهت شمالي– جنوبي ( رو به آفتاب ) و به فاصله رديف 75 سانت و فاصله در رديف 15-10 سانت با تنظيم رديفکار ذرت ، بذر کاشته مي شود . در صورت فراهم نبودن رطوبت مناسب در زمان کاشت 3-2 روز قبل از کاشت ، زمين را آبياري کرده و پس از گاورو شدن ، اقدام به پخش کود و کشت بذر مي نمايند يا در روش خشکه کاري بلافاصله پس از کاشت ، زمين را آبياري مي کنند . به منظور تسريع در سبزکرد بذور مي توان آنها را 48-24 ساعت قبل از کاشت در مقداري آب يا دستمالي مرطوب خيس نمود .

مقدار بذر مصرفي

در کشت مکانيزه مقدار بذر مصرفي 80 کيلو گرم در هکتار ودر روش دستپاش ، دست نشان يا با استفاده از بذر پاش ( سانتريفوژ ) اين مقدار به 160-120 کيلوگرم در هکتار افزايش مي يابد . به منظورکاهش بروز برخي بيماريهاي قارچي اوايل فصل بويژه پوسيدگي هاي فوزاريومي و رايزوکتونيايي مي توان به ازاء هر کيلو بذر از مقداردوگرم سم ضد عفوني کننده مجاز مانند کاربندازيم نيز استفاده نمود .

توجه : بدليل حساسيت انواع لوبيا به بيماريهاي قارچي خاکزي خصوصاً در مراحل اوليه رشد رويشي ( مرحله چهار تا شش برگي ) ، از کشت آن در مزارع آلوده ، خاکهاي سنگين ، اراضي شاليزاري ، مزارع با سطح ايستابي بالا و پس از زراعتهايي نظير کلزا ، باقلا و ساير گياهاني که ريشه عميق دارند جداً خودداري نماييد . بهترين تناوب ، کشت لوبيا پس از گندم زود کاشت مي باشد .

تذکر: از کشت عميق جدا? خودداري نماييد .

داشت

1)         تنک کردن ، وجين و سله شکني : معمولا يکبار تنک کردن و دو بار وجين و سله شکني در لوبيا کافي است .در صورت مزاحمت بيش از حد علفهاي هرز و به صرفه نبودن کنترل مکانيکي مي توانيد از سموم علف کش مجاز پس از مرحله شش برگي لوبيا و تا قبل از زمان گلدهي و به ميزان توصيه فني استفاده نماييد .

2)         آبياري : مقدار آب مورد نياز لوبيا به بافت ، ساختمان خاک ، شرايط آب و هوايي و .... بستگي دارد. بطور کلي حساس ترين مرحله رشدي لوبيا به تنش خشکي ، ابتداي گلدهي تا ابتداي غلاف بندي است و نامناسبترين روش آبياري در مرحله داشت لوبيا ،آب تخت است. با توجه به حساسيت اين رقم به رطوبت زياد ، در استان گلستان تعداد دفعات آبياري را با توجه به ميزان بارندگي تنظيم نماييد . کشاورزان عزيز مي توانند بسته به ميزان دسترسي به امکانات آبياري در صورت کمبود شديد رطوبت از تعداد دفعات بيشترآبياري استفاده نمايند. در هر حال توجه به اين نکته ضروري است که زمان آخرين آبياري طوري هماهنگ شود که حدود 25% از غلافهاي لوبيا رسيده باشند يا پوسته غلاف شروع به زرد شدن نمايد. تنظيم زمان آبياري در ساعات معين و خنک شبانه روز نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .

3)         عليرغم رونده بودن، اين رقم نيازي به بستن نخ و قيم ندارد .

4)         آفات : تريپس ، زنجرک ،آگروتيس ،شته ، مگس لوبيا ، کنه دو نقطه اي ، هليوتيس و کرم غلافخوار لوبيا .

5)         بيماريها : بطور کلي شامل بيماريهاي خاکزي ، ويروسي و باکتريايي از جمله : انواع پوسيدگي هاي فوزاريومي ، رايزوکتونيايي وپيتيومي ريشه و طوقه ، زردي فوزاريومي ، بلايت باکتريايي برگ ، آنتراکنوز ، ويروس موزائيک لوبيا ، ويروس موزائيک خيار و ويروس زردي لوبيا .

برداشت

زمان برداشت لوبيا به تاريخ کاشت و نوع رقم آن بستگي دارد . در اکثر ارقام چون غلافها بطور همزمان نمي رسند برداشت لوبيا زمانيکه 75-65% از غلافها رسيده باشند به سه طريق انجام مي شود : 1) بوته ها را با داس برداشت کرده و به منظور پايين آوردن رطوبت دانه ، آنها را در مزرعه يا مکاني مناسب زير نور آفتاب جمع مي کنند تا خشک شوند و سپس براي جدا کردن دانه از غلاف از خرمنکوب استفاده مي نمايند . 2) غلافها را با دست جدا کرده و سپس از خشک کن و خرمنکوب استفاده مي کنند . 3) برداشت دستي غلافهاي لوبيا هر 7-5 روز يکبار

توجه : از بقاياي روش اول برداشت مي توان در تغذيه دام استفاده نمود و بقاياي روشهاي دوم و سوم را مي توان بعنوان کودآلي زير خاک برده يا تحت چراي دام قرار داد .

تهيه وتدوين : هادی خلجی– کارشناس  حبوبات مديريت زراعت روستای غینر

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:14  توسط هادی خلجی  |